Зростання та біологічне значення настурції лікарської (Nasturtium officinale R. br.) у межах м. Тернопіль

1Санікович І.О., 1Грубінко В.В., 2Матіюк С., 1Ткач  Н.М.

1Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

2Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Визначальних чинників функціонування гідроекосистем, насамперед, якості водного середовища, для гідробіонтів, їх біорізноманіття та продуктивності є біогенні речовини, насамперед сполуки фосфору. Однак, з одного боку фосфор визначає продуктивність водної екосистеми, а з іншого – надлишковий його вміст у водоймі призводить до підвищення рівня її трофності та поступової деградації [2]. Тому, нагальною проблемою на шляху до поліпшення стану річкових екосистем є необхідність встановлення механізмів підтримання гомеостатичного балансу сполук фосфору у водоймах та роль у цьому процесі фітобіоти, насамперед вищих водяних рослин.

(більше…)

Плазуни Липниківського лісництва ДП «Львівліс»: видове різноманіття та основні загрози для популяцій

Паламаренко О.В.

Національний лісотехнічний університет України

Серед хребетних тварин чи не найбільшого переслідування з боку людини зазнають плазуни. Доволі часто змії та ящірки свідомо винищуються місцевими жителями, дачниками чи рекреантами.

Метою наших досліджень було встановлення видового різноманіття фауни плазунів безпосередньо на землях Липниківського лісництва і поблизу прилеглих населених пунктів. Дослідження започатковані у 2005 році та тривають досі. Обліки та спостереження проводилися в околицях восьми сіл Пустомитівського району Львівської області – Солонка (військове поселення, вул. Повітряна), Липники, Поршна, Загір’я, Кугаїв, Підтемне, Деревач, Раковець.

(більше…)

Оцінка екологічного стану Запорізького водосховища за фітопланктоном

Ніколенко Ю.В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Сучасні підходи до оцінювання екологічного стану поверхневих вод базуються на використанні показників всіх основних біологічних компонентів водних екосистем, у тому числі фітопланктону. Дослідження, які виконані в Україні та за кордоном, свідчать про те, що серед гідробіонтів представники альгофлори найбільш чутливо реагують на зміни умов зовнішнього середовища та, в свою чергу, суттєво впливають на якість поверхневих вод [1, 3, 5]. У водоймах мегаполiсiв одним з найбiльш iнформативних угруповань (згiдно з термiнологiєю ВРД — бiологiчних елементiв якостi) для оцiнки екологiчного стану є фiтопланктон. Вивчення структури фітопланктону дозволяє оцінити екологічний стан водойми, виявити вплив на неї різних екологічних чинників, у тому числі і антропогенного походження [4].

(більше…)

Роль рослин з алелопатичними властивостями в озелененні міст

Кулич В. В., Мацюк О. Б.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Актуальною проблемою сьогодення є розробка теоретичних принципів і практичних методів оздоровлення міських екосистем за рахунок дії фітонцидів. Виявлення високої алелопатичної активності летких екзометаболітів ряду рослин  послужило основою для вивчення їхньої оздоровлюючої дії на довкілля, яка забезпечується збагаченням леткими лікувальними (захисними) речовинами, зниженням токсикантів і зменшенням кількості патогенних мікроорганізмів [1].

(більше…)

Червонокнижні види ряду Бабки – Odonata Тернопільщини

Зух О.І., Голіней Г.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Бабки поширені всюди, де є прісні та солонуваті водойми. Відсутні вони в Антарктиді та високогірних місцях. Найбільш видове різноманіття бабок у фауні Південної Америки. У сучасній фауні описано понад 4500 видів із 500 родів, 24 родин, 3 підрядів.

Ряд Бабки – Odonata поділяють на дві групи: великих і швидких представників підряду Anisoptera (різнокрилі бабки) і дрібніших, тендітніших і повільніших рівнокрилих бабок (підряд Zygoptera). Вивчення видового складу ряду Бабки є актуальним, оскільки в природі займають важливе місце в харчових ланцюгах, поїдають багато шкідливих комах (комарів, мошок) і є кормом для багатьох тварин.

(більше…)