Засоби проєктування індивідуальної траєкторії навчання майбутніх учителів природничих наук

Степанюк А. В.1, Карташова І. І.2

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Херсонський державний університет

У Законі України «Про освіту» (2017) індивідуальна освітня траєкторія визначається як персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду та ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб?єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти відбувається через індивідуальний навчальний план.

(більше…)

Додаткова інформація як засіб підготовки учителів до формування гуманності школярів

Степанюк А. В.1, Бак В. Ф.2

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  

НВК № 11 м. Бахмут, Донецької обл.

Поширення в глобальній екосистемі Земля Covid-19 та реакція провідних держав Світу щодо адаптації людства до існуючої загрози, змінила умови протікання освітнього процесу, перевівши його в он-лайн режим. Потреба зміни класно-урочної системи навчання, звичайно, назрівала давно, адже вона сформувалась ще в епоху зародження гуманізму. Нині ж ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли людство стало єдиним цілим за рахунок мас медіа, всесвітньої інформаційної мережі тощо. Це те, що прогнозував ще В. Вернадський. Тобто, пошук нових форм організації освітнього процесу – це передбачуване явище. Але при його розв’язанні необхідно обов’язково враховувати сутнісні характеристики процесу навчання «до» і «після» сучасного карантину.

(більше…)

Реалізація завдань медіаосвіти у процесі вивчення біології в загальноосвітній школі

Попик І., Міщук Н.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Однією з загальних тенденцій світового розвитку є перехід до інформаційного суспільства, яке характеризується стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа. У зв’язку з цим Рада Європи до числа найбільш значущих для людини (ключових) компетенцій віднесла компетенції, пов’язані з її життям в інформаційному суспільстві, і включила до їх переліку володіння новими технологіями пошуку і обробки інформації, розуміння доцільності їх застосування, здатність критично ставитися до повідомлень засобів масової інформації (ЗМІ), уміння захищатися від негативних впливів мас-медіа.

(більше…)

Проблема формування професійної компетентності вчителів під час навчання на курсах підвищення кваліфікації

Немерцалов В.В.

КЗВО “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради” Odessa, Ukraine,

Формування та функціонування системи підготовки і підвищення кваліфікації та атестації учителів – це багатоаспектна проблема, що охоплює питання навчально-методичного, інформаційного, організаційного, юридичного, технічного, дидактичного, програмового, лінгвістичного та психологічного забезпечення. Формула «Нової української школи», як один з компонентів, включає «особистість вмотивованого вчителя», який налаштований на самовдосконалення та безперервний розвиток; цей документ (з посиланням на «Закон про освіту») визначає, що “Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність” [4, с. 10; 6].

(більше…)

Шлях в науку: перші кроки. Володимир Вернадський

Мотрук О. В., Степанюк А. В.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Підручники біології для старшої школи нагромаджені багатьма біологічними фактами, законами, теоріями. Але вони не пов’язані єдиною світоглядною ідеєю, яка визначає, що таке життя, яке є об’єктом їх розгляду. Праці В. Вернадського, які розгорнули перед усім людством картину наукових узагальнень і висновків про живу речовину, все ще не прочитані і повністю не осмисленні вчителями, і тому, не відкриваються учням. Геніальні думки нашого співвітчизника – це сучасна основа екологічної науки. Вони повертаються на Батьківщину у вигляді спрощених західних тлумачень про стан оточуючого середовища, в яких втрачений глибинний науковий зміст і першоджерело [1, с.30-31].

(більше…)