Ніколенко Ю.В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Сучасні підходи до оцінювання екологічного стану поверхневих вод базуються на використанні показників всіх основних біологічних компонентів водних екосистем, у тому числі фітопланктону. Дослідження, які виконані в Україні та за кордоном, свідчать про те, що серед гідробіонтів представники альгофлори найбільш чутливо реагують на зміни умов зовнішнього середовища та, в свою чергу, суттєво впливають на якість поверхневих вод [1, 3, 5]. У водоймах мегаполiсiв одним з найбiльш iнформативних угруповань (згiдно з термiнологiєю ВРД — бiологiчних елементiв якостi) для оцiнки екологiчного стану є фiтопланктон. Вивчення структури фітопланктону дозволяє оцінити екологічний стан водойми, виявити вплив на неї різних екологічних чинників, у тому числі і антропогенного походження [4].