Голембйовська Л. М., Жирська Г. Я.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

У сьогоднішніх умовах загострення світової кризи в екології, економіці, політиці, науці та інших сферах життя суспільства зростає значення природничо-наукової підготовки громадян, від якої залежить розуміння ними причин багатьох глобальних проблем. Наукова картини світу (НКС) є цілісною системою знань про загальні властивості та закономірності природи, техніки, суспільства і людини, що виникає в результаті узагальнення та синтезу основних знань, отриманих усіма науками на певному етапі розвитку людства [2].  НКС установлює методологію пізнання світу, спрямовує та орієнтує науковий пошук. Її «цеглинками» є наукові поняття, закони, принципи, теорії. Природничо-наукова картина світу (ПНКС) – це складова НКС. ПНКС – це особлива форма наукового знання, яка інтегрує та систематизує конкретні знання, отримані природничими науками. У ній можна виділити як найважливіші для природознавства картини світу (КС) окремих наук: фізичну, астрономічну, хімічну, біологічну, географічну тощо, які відповідають різним формам руху матерії [1].