80-річчя хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, перспективи

Дробик Н.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Хіміко-біологічний факультет заснований в 1940 р. у тодішньому Кременецькому учительському інституті і називався природничо-географічним, після реорганізації в 1950 р. учительського інституту в педагогічний ? природничим, а із здобуттям статусу університету в 1997 р. – хіміко-біологічним.

(більше…)

Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. в умовах in vitro та in situ

Грицак Л.Р., Дробик Н.М.

Тернопільський національний педагогічних університет імені Володимира Гнатюка

У сучасних стратегіях збереження фіторізноманіття  значна увага приділяється методології створення колекцій посадкового матеріалу рідкісних видів в умовах exsitu [4]. Вважають, що необхідно відійти від традиційного сприйняття ботанічних садів, функції яких зазвичай полягають у вирощуванні колекцій рідкісних і зникаючих видів рослин, представників місцевої та інтродукованої флори, їх демонстрації відвідувачам та у вивченні біології таких таксонів. Для використання матеріалу ex situ у програмах з відновлення фітобіоти, ці колекції необхідно створювати поза межами більшості існуючих ботанічних садів або дендропарків, а саме: на територіях природо-заповідного фонду або поза ними, але в еколого-географічних умовах, максимально наближених до існування видів у їх природних оселищах. Це дозволяє уникнути низки небезпек, пов’язаних із загибеллю посадкового матеріалу за перенесення його в природні популяції, або, навпаки, популяційного вибуху та витіснення інших видів зі складу природних угруповань, а також появи здатності до гібридизації із близькородинними видами.

(більше…)

Засоби проєктування індивідуальної траєкторії навчання майбутніх учителів природничих наук

Степанюк А. В.1, Карташова І. І.2

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Херсонський державний університет

У Законі України «Про освіту» (2017) індивідуальна освітня траєкторія визначається як персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду та ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб?єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти відбувається через індивідуальний навчальний план.

(більше…)

Додаткова інформація як засіб підготовки учителів до формування гуманності школярів

Степанюк А. В.1, Бак В. Ф.2

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  

НВК № 11 м. Бахмут, Донецької обл.

Поширення в глобальній екосистемі Земля Covid-19 та реакція провідних держав Світу щодо адаптації людства до існуючої загрози, змінила умови протікання освітнього процесу, перевівши його в он-лайн режим. Потреба зміни класно-урочної системи навчання, звичайно, назрівала давно, адже вона сформувалась ще в епоху зародження гуманізму. Нині ж ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли людство стало єдиним цілим за рахунок мас медіа, всесвітньої інформаційної мережі тощо. Це те, що прогнозував ще В. Вернадський. Тобто, пошук нових форм організації освітнього процесу – це передбачуване явище. Але при його розв’язанні необхідно обов’язково враховувати сутнісні характеристики процесу навчання «до» і «після» сучасного карантину.

(більше…)

Реалізація завдань медіаосвіти у процесі вивчення біології в загальноосвітній школі

Попик І., Міщук Н.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Однією з загальних тенденцій світового розвитку є перехід до інформаційного суспільства, яке характеризується стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа. У зв’язку з цим Рада Європи до числа найбільш значущих для людини (ключових) компетенцій віднесла компетенції, пов’язані з її життям в інформаційному суспільстві, і включила до їх переліку володіння новими технологіями пошуку і обробки інформації, розуміння доцільності їх застосування, здатність критично ставитися до повідомлень засобів масової інформації (ЗМІ), уміння захищатися від негативних впливів мас-медіа.

(більше…)