Вплив нанокарбоксилатів металів на динаміку росту Bradyrhizobium japonicum в умовах чистої культури

Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Павлище А.В., Рибаченко О.Р.

Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Інокуляція насіння бульбочковими бактеріями є екологічно та економічно вигідним заходом у технологіях вирощування сої. Застосування інокулянтів дозволяє покращувати умови азотного живлення цієї культури за рахунок фіксації молекулярного азоту, тим самим сприяючи підвищенню її врожайності. При цьому, слід враховувати, що важливою передумовою ефективної азотфіксації є забезпечення бобових мікроелементами, оскільки відомо, що вони впливають на протікання біохімічних реакцій у рослинному організмі за рахунок впливу на біоколоїди, здатні посилювати регенерацію тканин та ін. [1]. Окрім цього, мікроелементи відіграють важливу роль у процесах дихання, живлення, розмноження бульбочкових бактерій, беруть участь у синтезі ряду ферментів бактеріальної клітини та активують їх. Вони впливають як на вільноживучі, так і на симбіотичні форми ризобій, підтримуючи каскад складних перетворень та взаємодій.

(більше…)

Пошук способів підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L.

Процюк О.Р., Кравець Н.Б., Грицак Л.Р., Квятковська А.В., Дробик Н.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Однією з найважливіших проблем сучаного світу, що прямо пов’язана з виживанням людства, є збереження біорізноманіття, охорона рослинного світу та його генофонду на нашій планеті. Внаслідок антропогенної дії на природу, можемо спостерігати високі темпи генетичної ерозії. Найчутливішими до різних впливів є рідкісні та реліктові види рослин, що зумовлено їхніми біологічними та екологічними особливостями; серед них види роду Відкасник (Carlina L.). Основним шляхом збереження лікарських рослин і найбільш повного їх використання є введення їх в культуру in vitro. Створення колекцій рослин in vitro можна вважати однією із форм охорони рослин природної флори і є ефективним способом збереження їх біорізноманіття [1, 3]. Види роду Carlina мають неабияку цінність у народній медицині та в житті людини загалом. На особливу увагу при розробці нових фітопрепаратів заслуговують лікарські рослини вітчизняної флори, у тому числі Carlina аcaulisL., Carlina cirsioidesKlokта Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl.[3].

(більше…)

Ефективність використання мікробіологічних препаратів за показниками водообміну бобів (Faba bona мedic.)

1Пида С. В., 1Сорока М.Р., 2Тригуба О.В. 1Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 2Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка В Україні кормові боби нині вирощують на площі понад 10 тис га. За високої агротехніки у передових господарствах отримують 25–30 ц/га зерна й 500–600 ц/га зеленої маси [4]. Важливою особливістю рослин Читати далі…

Оцінювання ефективності методик кріоконсервації та розморожування стовбурових клітин

Палій І.Р.1,2, Довгалюк А.І.2, Дробик Н.М.1

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

2 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Сьогодні в клітинній терапії використовують стовбурові клітини як дорослого організму, так й отримані з постнатального матеріалу клітини, особливе місце серед яких посідають мезенхімальні стовбурові клітини (МСК). Це пов’язано, насамперед, з їх порівняно низькою імунногенністю, здатністю диференціюватися в декілька типів клітин, можливістю отримання великої кількості клітин за короткий час, відносною простотою культивування [2].

(більше…)

Вплив нестачі вологи на лектинову активність у рослинах люцерни за інокуляції Sinorhizobium meliloti та обробки лектином

Михалків Л.М., Мокрицький К.А.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Лектини – важлива група білків, здатних зворотно і вибірково зв’язувати вуглеводи та вуглеводні ліганди біополімерів. Білки, що проявляють лектинову активність, містяться у різних органах рослин, їх кількість і локалізація можуть змінюватися у широких межах, а активність залежить від впливу біотичних й абіотичних чинників довкілля.

Одна із важливих функцій лектинів – участь у реакції рослинного організму на дію різноманітних стресів та змін довкілля [4], при цьому показано позитивний вплив екзогенних лектинів на рослини за стресових умов [1]. Лектини розглядають також як компонент молекулярно-хімічної взаємодії, що лежить в основі формування симбіотичних структур, вони беруть активну участь у низці фізіологічних процесів, що супроводжують взаємодію макро- і мікросимбіонтів [5].

(більше…)