Оцінка впливу забруднення повітря на показники захворюваності органів дихання

Волошин О.С., Гуменюк Г.Б.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Забруднення атмосфери входить до ряду найважливіших факторів екологічного ризику, адже здатне  скорочувати тривалість життя в середньому на 3-5 років [2]. Забруднення повітряного басейну вважають одним із головних серед багатьох чинників, що впливають на довкілля та здоров’я населення. Зростання відсотку міського населення, розвиток промисловості, збільшення обсягів виробництва хімічних речовин є факторами прогресуючої динаміки якісних й кількісних змін впливу промислових викидів. Зазначені чинники також істотно ускладнюють проблему охорони атмосферного повітря [3].

(більше…)

Вміст фотосинтетичних пігментів та їх співвідношення у рослинах Gentiana punctata L. в умовах in vitro

Брик О.М., Грицак Л.Р., Квятковська А.В., Дробик Н.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Cучасний рoзвиток прoмисловості i ciльського гoспoдарства, збiльшення чисeльностi нaсeлення в бaгaтьох рeгiонах свiту, наукoвo-тeхнiчний прoгрeс здiйcнюють значний вплив нa нaвкoлишнє ceредовище. Пiд тaкий нeгативний вплив пoпaдають i рocлини як cклaдoвий кoмпoнент бioти. До таких рослин належить тирлич крапчастий (Gentiana punctata L.) – вид, який відносять до рідкісних, зникаючих у більшості європейських країн, у тому числі і в Україні. До початку ХХІ століття скорочення ареалів цього виду пов’язували лише із науково необґрунтованою заготівлею лікарської сировини та інтенсивним пасторальним навантаженням. Не меншу загрозу становлять кліматичні зміни, що спричинюють у високогір’ї Українських Карпатах, як й інших гірських систем [3], підвищення температури повітря, істотне збільшення суми ефективних температур. Для подальшого збереження цих рослин і отримання достатньої кількості посадкового матеріалу доцільним є їх культивування та дослідження in vitro.

(більше…)

Інтегральний аналіз адаптації двостулкових молюсків до екологічних загроз

Юнко К.1, Хома В.1, Мартинюк В.1, Гнатишина Л.2, Гарасимів О.1, Сахно А.1

1Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль , 46027, Україна

2 Тернопільський національний медичний університет ім. I. Горбачевського Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна

Сучасні проблеми навколишнього середовища мають складний характер і включають в себе комбінований вплив ксенобіотиків у низьких мікро-, наномолярних концентраціях, аномальні коливання температури тощо [3, 4]. Тому розробляються нові підходи до оцінки впливу навколишнього середовища на організм, які базуються на інтегральні оцінці множини несприятливих наслідків впливу [1]. Прісноводні молюски широко поширені як у природних, так і штучних водоймах. Вони можуть слугувати біоіндикаторами забруднення різними ксенобіотиками у водних середовищах, оскільки чутливі до стресорних впливів [2].

(більше…)

Вплив умов утримання на поведінку свійських котів

Стодола Н. М., Шевчик Л. О.

Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка

Зміни в оточуючому середовищі прямо чи опосередковано викликають певні відхилення у функціях та процесах життєдіяльності тварин чи їхніх угруповань. Подібні процеси, відбуваючись у порівняно вузьких межах, визначених генетично, і обумовлюють відносну динамічну стабільність виду.

(більше…)