Особливості дистанційного навчання природничих дисциплін

Москалюк Н. В., Дериш Г. А.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Все більшу популярність і конкурентну перевагу на ринку праці здобувають навчальні заклади, які можуть запропонувати якісне навчання із застосування дистанційних освітніх технологій. Заклади освіти спрямовують свою роботу на підготовку кадрів для змішаного освітнього процесу і адаптації до дистанційного навчання, усвідомлюючи усі труднощі під час впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес, особливо в даний час. Вимушене дистанційне навчання поставило викладачів і студентів, вчителів і учнів, вчителів і батьків перед непростими умовами: як організувати навчання в умовах карантину, як зрозуміти, чи вивчив учень, чи порушує правила академічної доброчесності, адже вчитель не може бути поруч. Таких питань виникає багато. Тому під час запровадження навчання на базі сучасних технологій дистанційного навчання, необхідно вирішувати безліч завдань, зокрема, психологічного, етичного та морального характеру. Усі питання необхідно усвідомити, вивчити, розглянути, обговорити і виробити підходи до їхнього поступового вирішення.

(більше…)

Модель формування універсальної наукової картини світу в системі підготовки майбутнього вчителя

Колесник М. О.

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Універсальність наукової картини світу має на меті означити найосновніші поняття та закони, що лежать в основі побудови природи. Модель універсальної наукової картини світу єднає основні два напрямки філософської освітньої думки – природознавство та людинознавство. Ці дві невід’ємні гілки становлять природну компліментарність організації освітнього простору становлення людини, її місця та ролі, призначення. Якщо природознавство є наукою про явища та закони природи, то людинознавство є сферою пізнання самої людини, що є невід’ємною частиною природи.

(більше…)

Формування природничо-наукової компетентності школярів як усвідомлення природничо-наукової картини світу

Голембйовська Л. М., Жирська Г. Я.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

У сьогоднішніх умовах загострення світової кризи в екології, економіці, політиці, науці та інших сферах життя суспільства зростає значення природничо-наукової підготовки громадян, від якої залежить розуміння ними причин багатьох глобальних проблем. Наукова картини світу (НКС) є цілісною системою знань про загальні властивості та закономірності природи, техніки, суспільства і людини, що виникає в результаті узагальнення та синтезу основних знань, отриманих усіма науками на певному етапі розвитку людства [2].  НКС установлює методологію пізнання світу, спрямовує та орієнтує науковий пошук. Її «цеглинками» є наукові поняття, закони, принципи, теорії. Природничо-наукова картина світу (ПНКС) – це складова НКС. ПНКС – це особлива форма наукового знання, яка інтегрує та систематизує конкретні знання, отримані природничими науками. У ній можна виділити як найважливіші для природознавства картини світу (КС) окремих наук: фізичну, астрономічну, хімічну, біологічну, географічну тощо, які відповідають різним формам руху матерії [1].

(більше…)

Спеціальна методична підготовка магістрантів хімії до роботи в умовах профільної школи

Гладюк М.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Проблема диференціації навчання завжди приваблювала увагу педагогів, психологів та методистів. На початку 90-х років минулого століття інтерес до диференціації навчання особливо загострився, що було пов’язано з соціальними та економічними перетвореннями, що відбувались в суспільстві. Усвідомлення значущості кожної особистості потребувало змін в організації освіти. Саме диференціація навчання розглядалась як альтернатива усталеному на той час підходу до уніфікованого навчання учнів і покликана була задовольнити пізнавальні потреби учнів, розкрити їх задатки та можливості, адаптувати навчальний процес до психологічних особливостей учнів, сприяти їх творчому саморозвитку. В наш час реформа шкільної освіти продовжується в напрямку посилення диференціації та організації профільного навчання на старшому ступені школи.

(більше…)

Технології формування здоров’язбережувальної компетентності учнів основної школи

Мороз Л. С., Барна Л. С.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Процес модернізації освіти в Україні, орієнтований на входження в світовий освітній простір, викликав зміни в системі загальної середньої освіти, які торкнулися передусім зміни освітньої парадигми, змісту, підходів і відносин в системі загальноосвітньої школи, яка стає все більш значущою частиною соціальних перетворень. Пріоритет особистісного (права дитини, гуманістична особистісна освітня парадигма) над державним та громадським, став домінуючим у суспільстві, що, в свою чергу спричинило зміщення акцентів освіти з соціально адаптованої на особистісно центровану. Саме в закладі загальної середньої освіти закладається певна програма подальшої життєдіяльності людини і суспільства в цілому.

(більше…)