Здоров’язберігаючі підходи до організації навчально-виховного процесу середньої загальноосвітньої школи

Барна Л. С., Барна М. М., Скрипник К. С.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Зважаючи на актуальність проблеми збереження й зміцнення здоров’я дітей і молоді, у державних документах із питань освіти (закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Діти України», «Концепція неперервної валеологічної освіти») одним із пріоритетних завдань визначено становлення духовного, психічного та фізичного здоров’я дитини, формування відповідального ставлення до нього як найвищої соціальної та індивідуальної цінності, створення здоров’язбережувального освітнього середовища [1].

(більше…)

Особистісний підхід як методологічна основа навчання біології у загальноосвітній школі

Андрушко А., Міщук Н.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Утвердження цінності людини як міри усіх речей кардинально змінило уявлення про призначення освіти у XXI ст. Будучи орієнтованою на особистість, вона розцінюється як особливий вид освіти, кінцевою метою якої є сформована особистість, здатна до самовизначення, вільна до вибору свого життєвого шляху, яка вміє скористатися правом на реалізацію власних мотивів і цінностей. Тому стратегією розвитку школи в Україні на найближчі роки та перспективу є ґрунтовне реформування школи в напрямку впровадження в освітню практику особистісно орієнтованого підходу.

(більше…)

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України як навчальна база для учнів та студентів

Вегера Л. В., Пономаренко В. О., Музика Г. І.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

Генетичний фонд аборигенної та інтродукованої флори України знаходиться переважно в ботанічних садах та дендропарках. Нині цим установам відводиться важлива роль в екологічному, пізнавальному та естетичному вихованні підростаючого покоління. Спілкування учнів і студентів з природою навчає і формує у молоді дбайливе, грамотне ставлення до використання біорізноманіття рослин у своїх цілях. Тому, одним з напрямків діяльності Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України є науково-просвітна робота в галузі ботаніки і охорони природи, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури [1].

(більше…)